BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1876/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN xuất khẩu 100% sản phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Trá lời công vănsố 2000/CT-TTHT ngày 27/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫnchính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn ĐTNN và xuất khẩu 100% sản phẩm,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chínhsách thuế:

Căn cứ Luật thuếthu nhập doanh nghiệp; Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn 02 Luật trên; theoCông văn số 7272/BKH-KCN &KCX ngày 05/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn về việc “quy định đối với doanh nghiệp xuất khẩu khẩu 100% sản phẩmtrong KCN vào Giấy chứng nhận đầu tư” thì trường hợp thành lập doanh nghiệpxuất khẩu toàn bộ sản phẩm trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu kinhtế trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư quyđịnh trong giấy chứng nhận đầu tư: “doanh nghiệp được áp dụng quy định đối vớikhu chế xuất theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, cơ sởkinh doanh thành lập trong Khu công nghiệp đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sảnphẩm thì mới được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của phápluật.

Trường hợp doanhnghiệp bán 100% sản phẩm cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu ra nướcngoài thì được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như doanh nghiệp trong khu chếxuất.

Trường hợp doanhnghiệp có bán hàng cho các doanh nghiệp cùng loại, các tổ chức, cá nhân trongthị trường nội địa là chưa đáp ứng điều kiện 100% xuất khẩu, doanh nghiệp chỉđược hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh thành lập trong Khu công nghiệp và cónghĩa vụ thuế như doanh nghiệp bình thường.

2. Về công tácquản lý thuế:

Đề nghị Cục thuếtăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát những trường hợp doanhnghiệp như trên để xác định đúng các mức ưu đãi miễn giảm thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương