BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1877/TCT-CS
V/v chứng từ thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 68/CT-HCQT-TV-AC ngày 27/03/2008của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc chứng từ thu phí, lệ phí, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điều 15, Pháp lệnh phí, lệ phí có quy định:

Điều 15

Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phíphải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo qui định của BộTài chính.

Trường hợp không được cấp chứng từhoặc cấp chứng từ không đúng quy định thì đối tượng nộp phí, lệ phí có quyềnyêu cầu tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí cấp chứng từ thu hoặc khiếu nại, tốcáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Tại Điều 1, Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loạichứng từ, thu tiền phí, lệ phí có quy định:

Điều 1. In, phát hành và sửdụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thống nhất trong cả nước như sau:

1.Biên lai thu tiền phí, lệ phí(không có mệnh giá) theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này (số 01- 05/BLP ).

Biên lai thu tiền phí, lệ phí cókích cỡ 19 x 11cm, đóng thành quyển, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên, gồm:

- Liên 1: Báo soát (chứng từ kế toánthu phí, lệ phí);

- Liên 2: Giao cho người nộp tiền;

- Liên 3: Lưu tại cuống biên lai.

2. Chứng từ thu tiền phí, lệ phí có in sẵn giáthanh toán cố định, bao gồm:

a) Vé phí đường bộ (hoặc vé cướcđường bộ), vé phà, vé đò thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTCngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và các văn bản phápluật khác có !iên quan.

b) “Biên lai thu tiền phí, lệ phí cómệnh giá từ một nghìn (1.000) đồng đến năm trăm nghìn (500.000) đồngtheo mẫu (số 02- 05/BGP ) ban hành kèm theo Quyết định này.

“Biên lai thu tiền phí, lệ phí cómệnh giá” có kích cỡ 19 cm x 7 cm, đóng thành quyển, mỗi quyển 50 số,mỗi số in thành 2 liên, gồm:

- Liên 1: luu tại cuống (đơn vị thuphí, lệ phí lưu);

- Liên 2: giao cho người nộp tiền.

...

4.Giao cho Cục trưởng Cục thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức in, phát hành chứng từ thu tiềnphí, lệ phí để bán cho các cơ quan được phép tổ chức thu các loại phí, lệ phítại địa phương theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm quản lý, sử dụngtheo đúng chế độ quản lý ấn chỉ thuế của Bộ Tài chính quy định; trừ những chứngtừ thu tiền phí, lệ phí do Tổng cục Thuế in hoặc chấp nhận cho các cơ quan thuphí, lệ phí tự in biên lai.

Điểm 7, phần II, Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày4/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực phí, lệ phí quy định:

7. Hình thức xử phạt và mức phạt đối vớihành vi vi phạm quy định về chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước:

c.2. Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với hành vikhông lập chứng từ khi thu phí, lệ phí, trừ trường hợp thu phí, lệ phí theo quyđịnh không phải lập chứng từ. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặngthì mức phạt như sau:

...”

Căn cứ quy định trên khi thu viện phí các đơn vị thuviện phí phải cấpbiên lai thu phí hợp lệ cho người nộp phí, lệ phí. VềBiên lai thu phí, lệ phíhợp pháp được quy định tại Quyết định số85/2005/QĐ-BTC ngày30/11/2005 nêu trên, nên việc thu phí dùng mẫu phiếuthu nội bộ là khôngphù hợp với quy định pháp lệnh phí, lệ phí. Đề nghịCục Thuế thành phố CầnThơ hướng dẫn cụ thể về việc in, sử dụng Biên laithu phí, lệ phí cho các đơnvị có tổ chức thu viện phí đúng theo quyđịnh của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Cần Thơ đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, TVQT, HT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương