BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1878/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc hoàn thuế nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục hải quan Đaklak

Trả lời công văn số 87/CHQĐL-NV ngày12/2/2007 của Cục Hải quan Đaklak về vướng mắc về việc thanh toán bằng USD tiềnmặt trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu nguyên liệu sảnxuất hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần tơ tằm Á Châu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 1092/NHNN-QLNHngày 6/9/2001 và công văn số 2381/NHNN-QLNH ngày 22/3/2007 của Ngân hàng Nhànước Việt Nam thì:

- Các trường hợp thanh toán tiền hàngxuất khẩu bằng USD tiền mặt, doanh nghiệp xuất khẩu phải xuất trình giấy phépcủa Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu: Ở Trungương do Vụ Quản lý ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương do Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới cấp.

- Trường hợp của Công ty cổ phần tơtằm Á Châu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm đồng cho phép thungoại tệ USD (đô la Mỹ) từ xuất khẩu nộp vào ngân hàng nhưng giấy phép đã hếthạn so với ngày mở tờ khai xuất khẩu và ngày nộp tiền là không hợp lệ để xemhoàn thuế (không thu thuế) cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan Đaklak biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An