THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1879/TTg-NN
V/v chuyển giao Vườn quốc gia Bến En cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2757/BNN-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh ThanhHóa (công văn số 3709/UBND-NN ngày 11 tháng 09 năm 2007) về việc chuyển giaoVườn quốc gia Bến En thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia BếnEn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Ủy ban nhân dân tỉnh ThanhHóa trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành quyết định chuyển giao; chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộthực hiện thủ tục chuyển giao nguyên trạng, bảo đảm ổn định về tổ chức, tiếptục duy trì các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia Bến En./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3), P18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải