VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1879/VPCP-KTTH
V/v nguồn kinh phí thanh toán hàng viện trợ cho I Rắc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Tổng Công ty chè Việt Nam

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3746/TC-TCĐN ngày 09 tháng 4 năm 2004, về việc bố trí nguồn kinh phí thanh toán tiền viện trợ chè cho I Rắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính trích 3.317 triệu đồng (tương đương 200.100 USD) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2004 để thanh toán cho Tổng công ty Chè Việt Nam do đã giao hàng cho phía I Rắc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 751/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 02 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy