BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 188/BXD-KHCN
V/v: sử dụng tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong san lấp mặt bằng khu dân cư.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 7666 ngày 17/11/2008của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1.Việc thiết kế san nền khu dân cư phải tuân thủ các quychuẩn, tiêu chuẩn sau:

- Quy chuẩn xây dựng - tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996. Trong Quy chuẩn này tại khoản 5.21.3 cóquy định về san đắp đất nền đô thị.

- Ngày 03 tháng 4 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyếtđịnh số 04/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008.Quy chuẩn này thay thế tập 1 phần quy hoạch xây dựng của quy chuẩn xây dựng1996. Trong quy chuẩn này tại điều 3.3 có quy định về quy hoạch chuẩn bị kỹthuật đô thị.

2. Khi thiết kế, thẩm định thiết kế cơ sở công trình dự ánsan lấp mặt bằng khu tái định cư phải tuân theo chỉ dẫn kỹ thuật của đơn vịthiết kế dựa vào điều kiện địa chất, vật liệu san lấp và chức năng của khu vựcđược san lấp. Việc áp dụng độ chặt san nền k=0,85 theo TCVN 262-2000 chỉ ápdụng cho nền đường ô tô trên nền đất yếu.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kếhoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà