THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1881/TTg-NN
V/v Thông qua nội dung Đề án Bảo vệ và Phát triển rừng Tây Bắc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1789/TTr-BNN-LN ngày 04 tháng 7 năm 2007) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quanvề thông qua nội dung Đề án Bảo vệ và phát triển rừng Tây Bắc, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung Đề án Bảo vệ và phát triển rừngTây Bắc như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số1789/TTr-BNN-LN ngày 04 tháng 07 năm 2007.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếpthu ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương, hoàn chỉnh, phê duyệt và chỉ đạo thựchiện đề án gắn với Chương trình dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đã được bổsung điều chỉnh theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải.
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý.
các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website CP.
- Lưu: VT, NN (4), Ph 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải