BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1882/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA.
(Tiểu khu 7, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình)

Trả lời công văn số 01/2007-XNKngày 26/3/2007 của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA vềviệc thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định doanh nghiệp mua của doanh nghiệp trongnước;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 18, Mục I,Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì: Đốivới doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố địnhtrong những trường hợp quy định tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà mua lại hàng hóa đãđược miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác được phép chuyển nhượng tại ViệtNam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hóa đó để tạo tài sản cố địnhđược miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanhnghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa.

Trường hợp của Công ty cổ phần khaithác và chế biến khoáng sản ALATCA, theo trình bày, Công ty được UBND tỉnh HòaBình cấp Giấy phép số 22/QĐ-UB ngày 07/2/2007 khai thác và chế biến quặng chì,kẽm tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình để chế biến khoáng sản phục vụ tiêu thụtrong nước và xuất khẩu. Công ty mua lại toàn bộ dây chuyền sản xuất của Côngty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình đã được miễnthuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (trừ mặt hàng trong nước đã sản xuấtđược). Vì vậy, Công ty đầu tư vào địa bàn là huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục II, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ); Nếu, Công ty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng huyện Kim Bôitỉnh Hòa Bình được phép chuyển nhượng toàn bộ dây chuyền sản xuất đã được miễnthuế nhập khẩu cho Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA đểtạo tài sản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuếnhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa theo quy địnhtại điểm 18, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính. Sau khi, Công ty ổn định đi vào sản xuất mà có hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản ALATCA được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An