THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1882/TTg-CN
V/v hiện đại hóa và khôi phục hoạt động thí điểm hai trạm kiểm tra tải trọng xe tại Đồng Nai và Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (văn bản số 1821/BGTVT-VT ngày 09 tháng 04 năm 2007 và số 6674/BGTVT-VTngày 19 tháng 10 năm 2007) và ý kiến của các Bộ và địa phương liên quan về việchiện đại hóa và khôi phục hoạt động thí điểm hai trạm kiểm tra tải trọng xe tạitỉnh Đồng Nai và tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việchiện đại hóa, khôi phục và đưa vào hoạt động thí điểm trong thời gian 6 thánghai trạm kiểm tra tải trọng xe theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại cácvăn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm triểnkhải thực hiện theo quy định hiện hành;

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủyban nhân dân tỉnn Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cử lực lượng thamgia và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình hiện đại hóavà khôi phục hoạt động thí điểm hai trạm kiểm tra tải trọng xe nêu trên.

3. Sau 6 tháng đi vào hoạt độngthí điểm hai trạm kiểm tra tải trọng xe nêu trên, Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đánh giá, rútkinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, NC, NN, ĐP, TH,
Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải