BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 189/BXD-TCCB
V/v : Xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 10 năm 2008.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Các trường Đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng.

Để chuẩn bị cho việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưutú lần thứ 10 năm 2008 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công vănsố 3834/BGDĐT-VP ngày 05/5/2008, Bộ yêu cầu các trường thực hiện một số côngviệc sau:

1-Tổ chức xét chọn danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 10 năm2008 theo đúng nội dung Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 hướng dẫnvề tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhândân, Nhà giáo ưu tú, đảm bảo đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, trong đó cầnlưu ý:

-Quan tâm đến các nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo viên công tác tại vùng cóđiều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên là người dân tộc ít ngườivà các giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, giáo viên dạy nghề;

-Khi xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho các Nhà giáo ưu tú được phong tặngđủ 6 năm trở lên (từ năm 2002 trở về trước), cần đảm bảo đạt đủ các tiêu chuẩnNhà giáo nhân dân, tiếp tục giữ vững và phát huy ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú,là Nhà giáo tiêu biểu có uy tín lớn có ảnh hưởng rộng rãi trong Ngành và trongxã hội.

2-Quy trình xét chọn phải đảm bảo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan,phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc giới thiệu vàxét chọn danh hiệu vinh dự Nhà giáo.

Yêucầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh sách, hồ sơ đề nghị xét chọndanh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trướcngày 01/7/2008 để kịp tổng hợp trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu VP, TCCB, T(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất