BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1893/TCT-HT
V/v điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH
(số 3 đường 15A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai)

Trảlời công văn số 02/CV-KT ngày 20/3/2008 của Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt NamTNHH hỏi về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ vào đểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóaxuất khẩu. Theo đó trường hợp Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH xuất khẩuhàng hóa trực tiếp cho Công ty Cotton Tree Inc. của Mỹ nhưng Công ty nước ngoàithanh toán tiền hàng xuất khẩu qua tài khoản của Công ty Thương mại tại ViệtNam, rồi sau đó mới thanh toán lại cho Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH quangân hàng trong nước thì hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt NamTNHH không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc không được coi như thanh toán qua ngân hàng theo quy định và không đủ điều kiện để được khấutrừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng để sản xuất kinh doanhhàng hóa xuất khẩu.

Trườnghợp phía nước ngoài yêu cầu Công ty Thương mại tại Việt Nam thanh toán bù trừcông nợ với phía nước ngoài bằng thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nướcngoài phải thanh toán cho Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH thì việc thanhtoán bù trừ công nợ nêu trên phải có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặcphụ lục hợp đồng) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bênxuất khẩu về số tiền đã nhận được từ khoản của Công ty Thương mại, đồng thờibên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nướcngoài và bên Công ty Thương mại.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH được biết và liên hệCục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế Đồng Nai;

- Vụ PC; Vụ CST;

- Ban PC, CS;TTTĐ;

- Lưu: VT, HT. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương