BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1895/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam.

Trả lời công văn số VEF01-02/08ngày 25/02/2008 của Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) về việc hìnhthức hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với văn phòng dự án ODA, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm3.4, Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 và Điểm4.4, Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sửdụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì: “Trường hợp Chủ dự án đượcngân sách cấp phát từ nguồn vốn đối ứng để nộp thuế GTGT nhưng Chủ dự án làm thủtục hoàn thuế GTGT thì khi được hoàn thuế GTGT, Chủ dự án phải nộp trả ngânsách nhà nước số thuế GTGT đã được hoàn như hướng dẫn tại Thông tư số 42/2001/TT-BTCngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế giátrị gia tăng cho các dự án ODA”.

Theo quy định tại điểm2.3, Mục II Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướngdẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước, thì: “Đối với khoản tiềnđược hoàn trả bằng lệnh chi tiền ngân sách nhà nước, chậm nhất trong 02 ngàylàm việc, Kho bạc Nhà nước đồng cấp có trách nhiệm chuyển số tiền được hoàn trựctiếp vào tài khoản của đơn vị được hoàn trả…”.

Căn cứ các quy định nêu trên trườnghợp Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam được hoàn trả tiền thuế GTGT đã nộpngân sách nhà nước thì phải mở tài khoản giao dịch mang tên Văn phòng tại ngânhàng hoặc tại Kho bạc Nhà nước để nhận tiền hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Vănphòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Các Ban: PC,TTTĐ;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến