BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1896/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 2033/CT-KTT2 ngày 19/02/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫnCông ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm2, mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế GTGT thì: “các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngànhnghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) … đều là đốitượng nộp thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Văn phòng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện trực tiếp kinh doanh có phátsinh thuế GTGT đầu ra thì Văn phòng Công ty là đối tượng nộp thuế GTGT. Việc kêkhai, nộp thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/TT-BTC ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định một số điều của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện thựchiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty CP bảo hiểm Bưu điện
- Lưu: VT, KK. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến