BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1897/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trảlời công văn số 55/CT-TTrKT ngày 09/01/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận hỏi vềchi hỗ trợ phát triển cho mạng lưới đại lý của Công ty Xổ Số kiến Thiết BìnhThuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế là khoản chi có đầy đủ hóađơn, chứng từ; tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế và nằm trong phạm vi khống chế của các văn bản quy phạm pháp luật.

Tạiđiểm 8 mục III Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh sổ xố của công ty xổsố kến thiết hướng dẫn:

“Tổngsố chi phát triển mạng lưới đại lý tối đa là 2,5% trên tổng doanh thu bán vé cóthuế hàng năm của công ty xổ số kiến thiết”

Đềnghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn Công ty Xổ số Kiến thiếtBình Thuận theo nguyên tắc: chi thực tế năm nào được tính vào chi phí hợp lýcủa năm đó và khoản chi phí hỗ trợ phát triển mạng lưới mạng lưới đại lý phảinằm trong phạm vi khống chế theo quy định tại Thông tư số 77/2005/TT-BTC nêutrên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương