BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 190/BXD-KTXD
V/v: Chi phí khảo sát, thiết kế đường giao thông.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kế xây dựng giao thông

Trả lời văn bản số 147/CV ngày12/8/2008 của Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kế xây dựng giao thông về chi phíkhảo sát, thiết kế đường giao thông, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác khảo sát, thiết kếtuyến đường thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn được thực hiện từ năm 2003 trướckhi Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực thi hành. Theo quiđịnh tại Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng thì khi khảo sát tuyến đường ô tô,thực hiện công tác khảo sát bước nào thì áp dụng định mức dự toán tương ứng củabước thiết kế đó. Trường hợp thực hiện cùng lúc công tác khảo sát bước thiết kếkỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì đơn giá khảo sát được tính bằng 0,75tổng đơn giá khảo sát của bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi côngtheo cấp đường và cấp địa hình tương ứng là phù hợp.

2. Chi phí thiết kế sơ bộ côngtrình xây dựng đã được qui định trong chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi vàlập dự án đầu tư tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởngBộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

3. Định mức chi phí thiết kếcông trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc khảosát xây dựng phục vụ thiết kế. Công việc khảo sát xây dựng phục vụ thiết kếđược xác định bằng cách lập dự toán theo qui định.

Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kếxây dựng giao thông căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh