BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1900/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trảlời công văn số 1137/CT-TTHT ngày 11/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh vềthuế suất thuế GTGT của hoạt động gia công sơ chế hàng thủy sản, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại điểm 3.28, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủysản Quảng Ninh gia công sơ chế hàng thủy sản cho các doanh nghiệp khác thì ápdụng thuế suất thuế GTGT 10% trên giá gia công.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP XNK thủy sản Quảng Ninh
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương