BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1901/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 1137/CT-TTHT ngày 07/04/2008 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghịhướng dẫn vướng mắc về khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.2.d, mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị địnhsố 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế GTGT quy định 4 điều kiện cần thiết đối với hànghóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa, gia cônghàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa) cho tổ chức cá nhân nước ngoài;Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuấtkhẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán quan ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hànghóa cho nước ngoài.

Căncứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có mở Chi nhánh tại thành phố Hồ ChíMinh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có giấy phép kinh doanh, có con dấu nhưngkhông mở tài khoản tại ngân hàng, không đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quanthuế nơi đặt chi nhánh, chi nhánh được ủy quyền trực tiếp đứng tên hợp đồngxuất khẩu và mở tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu. Nhưng khi thực hiệnthì Công ty là đơn vị xuất hóa đơn GTGT cho bên nước ngoài và bên nước ngoàithanh toán qua Ngân hàng vào tài khoản của Công ty. Trường hợp này đề nghị Cụcthuế kiểm tra cụ thể nếu Công ty có hợp đồng ủy quyền, hàng hóa thực xuất cóxác nhận của hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với giá trịhợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT thì Công ty được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và kiểm tra cụ thể để hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương