BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1901/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4890/CT-QLDN2 ngày 25/7/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo và đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì: Công ty TNHH Chế biến gỗ Minh Trí là doanh nghiệp mới thành lập, từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 10 năm 2004 hoạt động chủ yếu là đầu tư XDCB cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị máy móc, vận hành, chạy thử; nhập kho NVL, công cụ; tuyển dụng, đào tạo huấn luyện lao động cơ bản. Bước đầu còn khó khăn, Công ty chưa kê khai kịp thời theo quy định của 3 hóa đơn sau:

STT

Ký hiệu

Số sê ri

Ngày, tháng

Tiền thuế GTGT (đ)

1

CS/2004N

023161

18/5/2004

2.350.000

2

MS/2003N

090839

11/6/2004

21.818.182

3

HP/2004N

035551

22/7/2004

273.387.273

Cộng

297.555.455

Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, đối chiếu, xác minh hóa đơn và xác nhận 3 hóa đơn trên, đơn vị bán hàng kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định và đề nghị cho đơn vị khấu trừ thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Chế biến Minh Trí. Để tạo điều kiện về vốn cho Công ty; được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyết cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Minh Trí được khấu trừ số thuế GTGT của 3 hóa đơn GTGT nêu trên. Công ty TNHH Chế biến gỗ Minh Trí chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai. Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Chế biến gỗ Minh Trí;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến