BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1903/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trảlời công văn số 971/CT-TTr ngày 03/03/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việckê khai thuế GTGT đối với trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Sông ĐàYaly – Xí nghiệp 1 được Công ty Cổ phần Xi măng (CPXM) Sông Đà Yaly giao nhiệmvụ cung cấp hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị cho các nhà thầu thực hiện thicông được Thủy điện Xekaman3 tại Lào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày23/8/2007,Bộ Tài chính đã có Công văn số 11334/BTC-TCT về việc kê khai nộp thuếGTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án Thủy điện Xekaman3 tại Lào. Trong đó nêu rõ:

“Đốivới hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị do doanh nghiệp nội địa bán hàng trựctiếp cho nhà thầu chính và các nhà thầu phụ để xây dựng, lắp đặt dự án Thủyđiện Xekaman3 và thực hiện giao hàng hóa tại Lào theo Hợp đồng ký kết thì doanhnghiệp nội địa lập hóa đơn giao cho nhà thầu ghi thuế suất thuế GTGT 0%. Thủtục hồ sơ để doanh nghiệp bán hàng thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vàophải đáp ứng các điều kiện sau:

-Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan;

-Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, xuất khẩu phải phù hợp với danh mục hànghóa xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài do chủ đầu tư phê duyệt …

-Hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp bán hàng và nhà thầu, trong đó có ghi rõvề điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và giá trị hàng hóa;

-Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm 1.2 d3 mục III phân BThông tư 120/2003/TT-BTC và điểm 1.2 d3 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTCcủa Bộ Tài chính về việc thanh toán qua ngân hàng được thực hiện giữa các ngânhàng tại Việt Nam theo quy định;

-Hóa đơn GTGT bán hàng hóa để xuất khẩu cho nhà thầu…”

Căncứ hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Sông đà Yaly –Xí nghiệp 1 có cung cấp vật tư, hàng hóa, máy móc cho các nhà thầu thực hiệnthi công dự án Thủy điện Xekaman3 và khi giao hàng Chi nhánh lập hóa đơn giaocho các nhà thầu nhưng Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư với các nhà thầu thựchiện dự án là do Công ty CPXM Sông Đà Yaly ký, các nhà thầu thực hiện thanhtoán với Công ty CPXM Sông Đà Yaly, như vậy đơn vị ký kết hợp đồng xuất khẩu vàđơn vị bán hàng xuất khẩu là không đồng nhất, đơn vị mở Tờ khai Hải quan vàthực hiện các thủ tục xuất khẩu cũng là Công ty CPXM Sông Đà Yaly thì Xí Nghiệp1 không đủ điều kiện áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến