BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1904/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trảlời công văn số 1785/CT-TTHT ngày 04/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam vướng mắc chính sách về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/Về lệ phí trước bạ tàu thuyền:

Tạiđiểm 2a, mục I phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quyđịnh về đối tượng chịu lệ phí trước bạ là: “Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàukéo, tàu đẩy, vỏ hoặc tổng thành máy tàu thủy.

…Vỏ, khung (gọi chung là khung), tổng thành máy phải chịu lệ phí trước bạ nêutại điểm a, c, d khoản này là các khung, tổng thành máy thay thế có số khung,số máy khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng. Trường hợp sửa chữa khung, máy hoặcchỉ thay blok máy thì không phải chịu lệ phí trước bạ”.

Dovậy, trường hợp chiếc tàu của Ông A đã được đăng ký, nay sửa chữa, thay đổi,đóng mới khung (vỏ) tàu và làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụngthì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản để tính lệ phítrước bạ là giá trị vỏ tàu mới ghi trên hóa đơn hợp pháp của cơ sở sản xuấtkinh doanh nơi thực hiện đóng mới tàu đó.

2-Về lệ phí trước bạ ô tô:

Theoquy định tại điểm 10d, mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trướcbạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo danh sách hoặc theoquyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khácđăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong nhữngtrường hợp sau đây:

….Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi têntổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổichủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệphí trước bạ)”.

Quyđịnh trên chỉ áp dụng trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, không phải đượcxác định theo tỷ lệ vốn góp như cách hiểu của Cục Thuế.

Dovậy, trường hợp chiếc xe ô tô của Công ty cổ phần A nếu là tài sản góp vốn mộttrong 7 cổ đông, khi chuyển từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viêncủa chính cổ đông đó thì không phải chịu lệ phí trước bạ đăng ký lại; Trườnghợp chiếc xe ô tô đó là tài sản chung của Công ty cổ phần, được chuyển quyền sởhữu sang cho Công ty TNHH một thành viên thì thuộc diện đổi tên đồng thời đổichủ tài sản nên phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản chịulệ lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị chuyển nhượng chiếc xe ô tô đó trên thịtrường tại thời điểm trước bạ.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam để biết. Trong quá trình thực hiện,nếu còn vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫntiếp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương