TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1905/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc thủ tục đối với doanh nghiệp đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:Cục hải quan Kiên Giang

Trả lời công văn số 360 HQKG/CV ngày 20/03/2007 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung điểm 1, công văn 360 HQKG/CV:

- Tại khoản 9, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định: Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định… được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

- Tại Điều 51, Nghị định 108/2006/NĐ-CP về điều chỉnh dự án đầu tư, theo đó quy định rõ những dự án đầu tư liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung như mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức… thì Nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Kiên Giang nghiên cứu và thực hiện theo các quy định nêu trên.

2. Về nội dung điểm 2, công văn 306 HQKG/CV:

- Theo quy định tại điểm 1, phần VIII, Phụ lục 1, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thìđối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải kê khai nộp thuế… Như vậy, theo quy định này thì hàng hóa nhập khẩu khi thay đổi mục đích sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì đều phải kê khai nộp thuế (không phân biệt hàng hóa có trị giá sử dụng trên hay dưới 10 năm). Việc xác định trị giá tính thuế đối với loại hàng hóa này được hướng dẫn cụ thể tại điểm 1, phần VIII, Phụ lục 1, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 dẫn trên.

- Việc thay thế máy móc, thiết bị được áp dụng cho các trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ quy định tại khoản 9, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Kiên Giang thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)

- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu