BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1905/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trảlời công văn số 1003/CT-KK &KTT ngày 10/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãivề chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Thựchiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân ViệtNam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam,Tổng cục Thuế đã có công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 hướng dẫn: “Theoquy định tại điểm 3, mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC đối với nhàthầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thựchiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán đầy đủ vềdoanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuếGTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì kể từ ngày16/2/2005 (ngày Thông tư số 25/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành) nhà thầu nướcngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký với Cục thuế để thực hiện nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanhthu như hướng dẫn tại điểm 2 mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ”.

Theohướng dẫn tại điểm 2.3 công văn số 1108/TCT-ĐTNN thì: “Nếu nhà thầu phụ là tổchức, cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu nhà thầunước ngoài nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu chính nướcngoài nếu xuất trình được chứng từ chứng minh nhà thầu phụ nước ngoài đã đăngký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng nhà thầuphụ nước ngoài thực hiện”.

Trườnghợp Tổ hợp Technip là nhà thầu chính nước ngoài của dự án Nhà máy lọc dầu DungQuất có ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một số hạng mụccủa dự án, Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định trêndoanh thu thì Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm đăngký trực tiếp với cơ quan thuế để thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế đốivới phần giá trị công việc mà Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoàithực hiện.

Trườnghợp Tổ hợp Technip đã kê khai, nộp thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng baogồm cả phần giá trị công việc mà các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện thì nhàthầu phụ nước ngoài không phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với phần giá trị côngviệc mà nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Hồsơ khai thuế, quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nướcngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ hợp Technip
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương