BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1906/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trảlời công văn số 6932/CT-KTT ngày 24/10/2007 của Cục thuế TP Đà Nẵng về chínhsách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 9 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Trườnghợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt baogồm cả giá trị nguyên vật liêu chưa có thuế GTGT.

…Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu thì giátính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệuchưa có thuế GTGT”.

Căncứ theo hướng dẫn trên, với nội dung công văn Cục thuế hỏi, trường hợp Công tycổ phần Đức Mạnh (Chủ đầu tư) và Chi nhánh Tổng công ty sông Hồng tại Hà Nội(Nhà thầu-Bên B) ký hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng về việc giao thầu baogồm tất cả chi phí vật liệu (không bao gồm sắt, thép), nhân công, máy thi công… Sau đó, tại phụ lục hợp đồng, Chủ đầu tư Nhà thầu thỏa thuận giá trị xây lắpcó thể được điều chỉnh giảm trong trường hợp Chủ đầu mua cáp ứng lực và neocáp; Chủ đầu tư cung cấp xi măng cho nhà thầu cung cấp bê tông của dự án (Nhàthầu phụ - bên B’), do đó, giá tính thuế GTGT của công trình không bao gồm giátrị nguyên vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp như sắt, thép, cáp dự ứng lực, neocáp và xi măng, Riêng xi măng do Nhà thầu phụ sử dụng nên giá tính thuế GTGTđối với công trình không tính giá trị xi măng do Chủ đầu tư cung cấp phải đảmbảo các điều kiện sau:

-Có thỏa thuận giữa 3 bên: Chủ đầu tư, Nhà thầu (Bên B) và Nhà thầu phụ (BênB’).

-Trong phụ lục hợp đồng phải tách được giá trị bê tông tươi, bao gồm cả giá bêtông, không tính giá trị xi măng do Chủ đầu tư cấp.

Trườnghợp Chủ đầu tư đã thỏa thuận trong hợp đồng là các loại vật tư (kể cả xi măng)do Chủ đầu tư cấp thì không xác định là doanh thu bán vật tư của Chủ đầu tư để tínhthuế GTGT. Chủ đầu tư khi xuất vật tư thì sử dụng phiếu xuất kho. Khi Quyếttoán công trình thì vật tư do Chủ đầu tư cấp được tính theo giá mua thực tế củavật tư (giá mua + chi phí vận chuyển …)

Việcthanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện theo giá trị xây lắp quy địnhtrong hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết và căn cứ vào tình hình thực tế đểhướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương