BỘ NGOẠI GIAO******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1908/CV-BNG-LS
V/v: vấn đề thị thực cho cán bộ, nhân viên ADB, WB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Các bộ, Ban ngành (Vụ hợp tác quốc tế)
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc t.ư (vp UBND, Sở, Ban ngoại vụ)

Ngày 13/02/2007, Giám đốc Quốc gia Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và của Ngân hàng Thế giới (WB) đã gặp Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về vấn đề xin thị thực Việt Nam cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức này. Phía ADB hài lòng trước việc ta cấp thị thực kịp thời cho khách vào Việt Nam làm việc với Cơ quan đại diện ADB tại Việt Nam, nhưng phàn nàn quá trình xin thị thực do các Bộ, ngành và địa phương chủ quản dự án đứng ra làm thủ tục cho các cán bộ nhân viên của ADB vào làm việc tại các dự án do ADB tài trợ thường kéo dài từ 2-3 tuần, do đó đôi khi lỡ kế hoạch làm việc, họ phải hủy chuyến đi. Bạn đề nghị Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành và địa phương liên quan của ta có biện pháp khắc phục tình trạng trên, để cán bộ, nhân viên Bạn vào thực hiện dự án có hiệu quả hơn

Về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) đã có công văn trao đổi với Bộ Công an (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh), được biết Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã xem xét duyệt nhân sự cấp thị thực cho nhân viên của ADB, WB ngay khi nhận được yêu cầu của các Bộ, ngành và địa phương liên quan, nhiều trường hợp gấp được giải quyết trong ngày. Qua tìm hiểu, Bộ Ngoại giao thấy việc chậm trễ có thể do các bộ phận chuyên trách của các cơ quan liên quan chưa nắm rõ thủ tục hoặc lên chương trình đón tiếp khách quá sát ngày vào và không kịp làm thủ tục thị thực.

Để tạo điều kiện nhập cảnh thuận lợi cho cán bộ nhân viên ADB, WB, hai ngân hàng lớn đang có nhiều sự giúp đỡ cho Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế quan trọng khác, Bộ Ngoại giao trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc về các dự án do ADB, WB tài trợ nên chủ động sớm triển khai việc làm thủ tục thị thực nhập cảnh cho cán bộ nhân viên của ADB, WB vào thực hiện dự án theo kế hoạch.

Bộ Ngoại giao xin trao đổi để các Bộ, Ban, ngành UBND các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương biết và phối hợp công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg kiêm BTNG Phạm Gia Khiêm (để báo cáo).
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ các TCQT BNG;
- Lưu HC, LS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Phú Bình