THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1910/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Cô-Oét tài trợ trong tài khóa 2008-2010

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Điện Biên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8580/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 02 dự án mới kêu gọi Quỹ Cô-Oét tàitrợ cho Việt Nam trong tài khóa 2008-2010, như sau:

- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, vớitổng kinh phí là 14,2 triệu USD (trong đó vốn ODA là 12 triệu, vốn đối ứng củaphía Việt Nam là 2,2 triệu USD).

- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Pac Nặm,tỉnh Bắc Kạn, với tổng kinh phí là 19.050.000 USD (trong đó vốn ODA là15.970.000 USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 3.080.000 USD).

2. Đồng ý đề nghị Qũy Cô-Oét tiếp tục xem xét, tài trợ choDự án Đường Chà Tở - Mường Tùng, tỉnh Điện Biên trong tài khóa 2008-2010 (Dự ánnày đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 3300/VPCP-QHQT ngày20/6/2004 của Văn phòng Chính phủ).

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Quỹ Cô-Oét biếtý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quanliên quan vận động Quỹ Cô-Oét tài trợ cho các dự án trên.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Điện Biênhoàn thiện, phê duyệt văn kiện các dự án liên quan theo quy định hiện hành đểlàm cơ sở cho Quỹ Cô-Oét xem xét, tài trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm