THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1911/TTg-QHQT
V/v đề án tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2008 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao; Công an; Tài chính; Văn Hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(công văn số 3778/PTM-VP ngày 26 tháng 11 năm 2007) về Đề án tổ chức Hội nghịThượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2008 tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Đề án tổ chức Hội nghị Thượngđỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 18, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 07 tháng06 năm 2008 kèm theo công văn nói trên của Phòng Thương mại và Công nghiệp ViệtNam.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trìlàm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,Bộ Công an và các cơ quan phối hợp về nội dung cũng như các vấn đề liên quanđến việc tổ chức Hội nghị, đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra của Đề án.

3. Về kinh phí tổ chức Diễn đàn "Kinh doanh vớiViệt Nam" và Gala Dinner, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làmviệc với Bộ Tài chính để xác định mức tài trợ cụ thể của Ngân sách Nhà nướcphục vụ cho các hoạt động nói trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
- Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: QHQT (3). VT. 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm