BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1912/TCHQ-GSQL
V/v: thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

TheoCông hàm số 57010/35 đề ngày 19/2/2008 của Đại sứ quán Thái Lan thông báo vềmẫu dấu và chữ ký C/O, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ kýcủa người có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan: bản bổ sung, 7 trang, thời điểm hiệulực: xem chi tiết trong thông báo (trường hợp trong thông báo không có ngàyhiệu lực thì ngày hiệu lực là ngày thông báo được gửi, 19/2/2008)

Tổngcục thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ;
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Công văn  1912/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan