BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1913/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1197/CT .QLKK&KTT ngày 23/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho Công ty TNHH GREENFEED (Việt Nam); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:“Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm các hoạt động cho vay vốn, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các hoạt động chuyển nhượng vốn theo Pháp luật và hoạt động kinh doanh chứng khoán” không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam có đầu tư một khoản tiền vào Công ty TNHH GREENFEED (Việt Nam) có “thỏa thuận cấp vốn ưu đãi có thể chuyển đổi” và ngược lại Công ty TNHH GREENFEED (Việt Nam) cam kết hàng tháng phải trả một khoản tiền gọi là chi phí cấp vốn cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam thì hoạt động cấp vốn mà Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam thực hiện không thuộc diện chịu thuế GTGT. Đề nghị Công ty TNHH GREENFEED (Việt Nam) thực hiện điều chỉnh số thuế GTGT theo hướng dẫn tại thông báo số 4609/TB-CT ngày 16/10/2006 của Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH GREENFEED Việt Nam;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương