THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1914/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT quản lý Chương trình 135 giai đoạn II do Phần Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 8614/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 11 năm 2007) về việc phê duyệt danhmục dự án Hỗ trợ kỹ thuật quản lý Chương trình 135 giai đoạn II do Phần Lan tàitrợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án"Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý Chương trình 135 giai đoạn II" do Chính phủ PhầnLan viện trợ không hoàn lại với các mục tiêu, cơ chế tài chính và các nội dungcơ bản khác được nêu tại công văn số 8614/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 11 năm 2007của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng số vốn của Dự án là 4 triệuEuro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan là 3,85 triệu Euro,vốn đối ứng tương đương 0,15 triệu Euro do Ủy ban Dân tộc tự cân đối trong dựtoán ngân sách hàng năm của Ủy ban.

2. Giao Ủy ban Dân tộc chịu tráchnhiệm toàn diện về việc sử dụng vốn ODA đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn tấtcác thủ tục chuẩn bị và thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Các Vụ: TH, VX, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm