THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1915/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay vốn Quỹ Kuwait

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của BộTài chính (công văn số 16019/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 11 năm 2007, và công văn số 13947/BTC-TCĐN ngày 16 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt nộidung Hiệp định vay vốn Quỹ Kuwait cho Dự án Đường giao thông tỉnh Bắc Kạn vớicác nội dung như kiến nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản trên.

2. Giao Bộ Tàichính ký với Quỹ Kuwait Hiệp định vay vốn trên cho Dự án.

3. Giao Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các cam kếtcủa Chính phủ đối với nhà tài trợ trong Hiệp định vốn vay cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng