BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1918/TCT-CS
V/v: quản lý thu thuế các DN NQD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trảlời Công văn số 1975/CT-THNVDT ngày 19/12/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi vềviệc ủy quyền cho các Đội thuế liên xã, phường tại các Chi cục Thuế quản lý cácdoanh nghiệp ngoài quốc doanh nhỏ lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm10 Phần I. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế banhành kèm theo Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trựcthuộc Cục Thuế và chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế quyđịnh:“10 – Đội thuế liên xã, phường, thị trấn: Giúp Chi cục trưởng Chi cụcThuế quản lý thu thuế các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã,phường được phân công (bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, hộ nộp thuếnhà đất, thuế SDĐNN, thuế tài nguyên …)”

Điểm1.1 Mục III Phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừlà:“các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanhnghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị, tổ chức kinh doanh khácđược áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trừ các đốitượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nói tại Điểm2, Mục này”.

Điểm2.1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“Đối tượngáp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là:

a-Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam;

b-Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thành lập pháp nhântại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từđể làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

c-Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ”.

Căncứ quy định trên:

-Doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp làđối tượng bắt buộc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải sử dụng hóa đơnGTGT trừ doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ là đốitượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng được sử dụnghóa đơn bán hàng.

Dođó trường hợp các Chi cục thuế thuộc Cục thuế áp dụng chính sách thu thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp (khoán thuế) và cho sử dụng hóa đơn bán hàng đối vớiDNNQD thuộc các ngành nghề (trừ ngành nghề kinh doanh mua bán vàng, bạc, đáquý, ngoại tệ) là không đúng quy định hiện hành về chính sách thuế GTGT. Vì vậyđề nghị Cục thuế chấn chỉnh lại công tác quản lý thuế GTGT theo hướng yêu cầucác DN NQD trên địa bàn (trừ DN kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ)thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và phải sử dụng hóa đơn GTGTkhi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trườnghợp các DN NQD không chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ và không thựchiện nghĩa vụ khai thuế thì Chi cục thuế thực hiện ấn định thuế theo quy địnhtại Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế.

- Vềviệc phân cấp để quản lý thuế: Đề nghị Cục thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ củacác Đội thuế theo Quyết định 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế để thực hiện.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT,TTTĐ,

- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương