BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1922/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Cục thuếthành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 2928/CT-THNVDT ngày 12/2/2008 của Cục thuếthành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban quản lý dự án “Tăng cườngnăng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II”(VAMESP), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTCngày 3/5/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dựán sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODAkhông hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp muahàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoànlại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), khi xây lắp côngtrình hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại,không phải tính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trảkhi mua hàng hóa, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanhhàng hóa, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tạiđiểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoàikhông có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao.

Đối với dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án ViệtNam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” (VAMESP), theo báo cáo của Cục thuế thành phốHà Nội thì số tiền Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ cho Chính phủ Việt Nam là 5,4triệu A$, trong đó Nhà thầu Ôxtrâylia (ACM) quản lý Quỹ dự án với số tiền là4,2 triệu A$ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban Quản lý dự án VAMESP) quản lý Quỹ ủythác với số tiền là 1,2 triệu A$. Theo Quyết định số 715/QĐ-BKH ngày 22/9/2003,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban Quản lý dự án và Ban Quản lý dự án đã tiếnhành các thủ tục để hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên thì:

- Ban Quản lý dự án (thay mặt Chủ dự án) ODA không hoàn lại đượchoàn lại số thuế GTGT đầu vào khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT tại Việt Nam được thanh toán từ hai nguồn Quỹ (Quỹ ủy thác và Quỹ dự án)và trên hóa đơn GTGT, (phần người mua ghi tên Ban Quản lý dự án), chứng từ nộpthuế GTGT.

- Trường hợp Chính phủ Ôxtrâylia ký hợp đồng với Nhà thầu nướcngoài (Công ty United Research) để thực hiện dự án thì Nhà thầu nước ngoài cótrách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 nêu trên. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng không bao gồmthuế GTGT thì Nhà thầu không phải nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số05/2005/TT-BTC và được hoàn lại thuế số GTGT đầu vào.

- Trường hợp cá nhân người nước ngoài, cá nhân Việt Nam làm việccho Nhà thầu nước ngoài, có thu nhập phát sinh thì các cá nhân này có trách nhiệmkhai, nộp thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế, CST, TCĐN;

- Ban PC, HT,TTTĐ,
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương