BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11924/TC-CST
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chưc niêm yết chứng khoán

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyếtsố 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải phápchủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhànước năm 2004, trong đó có nội dung về khuyến khích ưu đãi thuế đối với cáchoạt động chứng khoán; Xét yêu cầu thực tiễn về phát triển thị trường chứngkhoán trong giai đoạn hiện nay đồng thời để trả lời cho một số doanh nghiệp vềchính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức có chứng khoánđược niêm yết (gọi tắt là tố chức niêm yết), trong khi chờ đợi có văn bản mớivề chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức niêm yết, Bộ tài chính tạm thời hướngdẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức niêm yết như sau:

Các tổ chức có chứng khoán đượcniêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Năm giảm thuế được xác định phùhợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuếmà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của nămđầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổchức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan tính thuế để tính thời gian giảmthuế trong kỳ tính thuế tiếp theo.

Trường hợp tổ chức niêm yết vẫnđang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoánđược niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế đối với các tổchức niêm yết theo hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện cho đến khi có vănbản mới thay thế.

Bộ tài chính thông báo để cụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
TCT; UBCKNN; TCNH
Lưu VP (2), CST (2)

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung