BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1924/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1211/CT-TTHTngày 8/5/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với doanhnghiệp được ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Quốc hội đang họp vàchuẩn bị qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từngày 1/1/2009; Sau khi Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửađổi), Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp (sửa đổi) đồng thời Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫncác văn bản nêu trên và có hiệu lực thi hành từ năm 2009.

Như vậy những đơn vị được hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm 2011 do đáp ứng điều kiện sản xuấtthì từ năm 2012 nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác ngoài điều kiện xuất khẩusẽ được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế TNDNsửa đổi có hiệu lực thi hành từ năm 2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn