VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1925 /VPCP-WebCP
V/v Trang tin điện tử Chính phủ chuyển thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hoá – Thông tin;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -Trưởng ban Chỉ đạo Website Chính phủ và Tổng Biên tập Website Chính phủ, tạiPhiếu trình số 2084-PT ngày 09 tháng 4 năm 2007 (kèm theo Báo cáo số 08/WebCP-HCTH ngày 09/4/2007 của Website Chính phủ) về việc đổi tên Trang tinđiện tử Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Quyết định 250/2005/QĐ-TTg ngày10/10/2005 về tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chínhphủ) trên Internet, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ - Trưởng ban Chỉ đạo Website Chính phủ và đề nghị của Tổng biên tập WebsiteChính phủ tại các văn bản nêu trên; Giao Website Chính phủ phối hợp với Vănphòng Chính phủ xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổitên Trang tin điện tử Chính phủ thành: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồngthời sửa đổi, bổ sung Quyết định 250/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 cho phù hợpvới quy mô hoạt động và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP:BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, Phạm Viết Muôn; VT Vụ TCCB Nguyễn Văn Tâm
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc