BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1926/TCT-ĐTNN
V/v: Cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

KÍNH GỬI:

- Cục Thuế Thành Phố Hà Nội- Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh- Ngân Hàng Standard Chartered – Chi Nhánh Hà NỘI

Tổng cục Thuế nhận được công văn số FIN02/07 ngày 04/4/2007 của Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội phản ảnh việc Ngân hàng Standard Chartered được cấp 02 mã số (một tại Hà Nội và một tại Tp. Hồ Chí Minh) và đề nghị được quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chung cho các chi nhánh trong cả nước tại Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Điểm 4, Mục I Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính thì: “Một tổ chức, cá nhân nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chấm dứt tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà đối tượng đó phải nộp, kể cả trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trên các địa bàn khác nhau”.

Do vậy, trường hợp Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh là do Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội mở (không được cấp giấy phép đầu tư riêng, mà cùng chung Giấy phép đầu tư của Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội), hạch toán phụ thuộc vào Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thì Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh không được cấp mã số thuế 10 số riêng và thực hiện việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại địa phương theo quy định, Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thực hiện việc hạch toán kế toán chung cho tất cả các chi nhánh trong cả nước đồng thời kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN cho toàn bộ các chi nhánh phụ thuộc của mình với Cục thuế thành phố Hà Nội. Trường hợp này đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thu hồi mã số thuế 10 số đã cấp cho Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nếu Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh đang thực hiện hạch toán kế toán độc lập (chỉ gửi số liệu kết quả tổng hợp không kèm theo chứng từ về Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội), thì phải thực hiện lại thành hạch toán kế toán phụ thuộc Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội theo quy định.

Trường hợp Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh là do Ngân hàng Standard Chartered ở nước ngoài (Công ty mẹ) trực tiếp mở, được cấp Giấy phép đầu tư riêng và thực hiện việc hạch toán, kế toán riêng, độc lập với Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội, thì được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã số thuế 10 số riêng và thực hiện việc quản lý thuế như đối với một doanh nghiệp độc lập với Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội. Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh không được gửi số liệu tổng hợp ra để Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội quyết toán thuế TNDN với Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến