BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1926/TCT-HT
V/v Thuế TNDN đối với Hộ nuôi tôm giống

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổngcục Thuế nhận được Văn thư đề ngày 28/3/2008 của Bà Đỗ Thị Anh Đào hỏi về việcmiễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Hộ gia đình có Trại tôm giống. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chínhphủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trường hợp không thuộcdiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: “… Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nôngnghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trừhộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhập cao từ sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tạmthời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ gia đình và cá nhân nôngdân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhập cao từ các sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, nuôi trồng thủy sản cho đến khi có quy định của Chính phủ”.

Theoquy định trên, thu nhập từ hoạt động nuôi tôm giống của hộ gia đình thuộc đốitượng chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổngcục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể, xác định rõ hoạt động kinh doanh củabà Đào và có công văn trả lời vướng mắc cho bà Đào, trường hợp là Hộ gia đìnhthì không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN, trường hợp không phải là Hộ gia đìnhthuộc đối tượng nộp thuế TNDN./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Đỗ Thị Anh Đào (Thôn Bình Sơn, Xã Văn Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, TTTĐ
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương