BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1929/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông

Trả lời công văn số 2328/CT-THNVDT ngày 27/2/2008 của Cục thuếthành phố Hà Nội và công văn số 17/CV-PL ngày 2/4/2008 của Công ty TNHH ViệtNam – Phương Đông (mã số thuế 0101405877) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1(d), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/04/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng, quy định:

“- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngânhàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản củabên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo cáchình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngânhàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về sốtiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

- Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanhtoán qua ngân hàng:

+ Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toántiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyềncho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việcthanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụlục hợp đồng nếu có).”

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế hướng dẫn việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu củaCông ty TNHH Việt Nam-Phương Đông nêu tại công văn của Cục thuế thành phố Hà Nộivà của Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông nêu trên như sau: Hàng hóa xuất khẩu củaCông ty nếu đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ quy định tại Điểm 1(d),Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên và riêng đối với chứngtừ thanh toán từ nước ngoài (mang tên cá nhân ở nước ngoài) qua ngân hàng nướcngoài chuyển về tài khoản của Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông, có xác nhận củabên nước ngoài mua hàng về người trả tiền là nhân viên của bên nước ngoài muahàng; đồng thời trong Hợp đồng mua bán có quy định việc thanh toán tiền hàng đượcchấp nhận từ người mua hàng hoặc bên thứ 3 thì Công ty TNHH Việt Nam-PhươngĐông được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định đối với doanh thu hàng hóa xuấtkhẩu này.

Đối với các lô hàng xuất khẩu sau này, yêu cầu Công ty thực hiệntheo quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và bổ sung phụ lục hợp đồng(nếu có) theo quy định.

Đối với khoản phí chuyển tiền của ngân hàng liên quan đến việcthanh toán cho lô hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 banhành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, để làm căn cứ thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công tyTNHH Việt Nam-Phương Đông biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST, PC-BTC;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến