BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 193/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế phần cửa xả, hạng mục kênh xả thuộc Dự án PTCSHTĐT Bắc Thăng Long- Vân Trì

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 95/THDA-MPMU-2 B ngày 17/04/2008 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triểnđô thị Hà Nội về việc điều chỉnh thiết kế phần cửa xả hạng mục kênh xả gói thầuCP2B (Hệ thống thoát nước) dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc ThăngLong-Vân Trì. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các hạng mục công trình tuyếntruyền tải nước sạch, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, hệthống đường giao thông, trạm biến áp thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đôthị Bắc Thăng Long-Vân Trì đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật tạivăn bản số 523/BXD-KSTK ngày 15/04/2002 và UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyếtđịnh số 6891/QĐ-UB ngày 18/11/2003.

Theo giải trình của Ban quản lýcác dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tại văn bản số 95/THDA-MPMU-2 Bngày 17/04/2008 do thời điểm khảo sát đến thời điểm triển khai thi công cáchquãng 6 năm và tính chất phức tạp của thuỷ văn sông Hồng, dòng chảy thay đổiliên tục, dẫn đến quá trình bồi đắp và sạt lở. Tại vị trí cửa xả theo thiết kếđược phê duyệt nền đất bị xói lở, phải đắp đất tốn kém và không an toàn cho kếtcấu. Vì vậy tư vấn thiết kế Nippon Koei đã kiến nghị điều chỉnh thiết kế chophù hợp, dịch chuyển toàn bộ kết cấu cửa xả theo thiết kế ban đầu vào phíatrong đê phía Bắc sông Hồng 5,5m. Việc thay đổi này đã được sự thống nhất củaCục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tại văn bản số 128/ĐĐ ngày 18/3/2008.

Việc thay đổi vị trí cửa xả đểphù hợp thực tế là cần thiết, không làm thay đổi giải pháp thiết kế kỹ thuật đãđược thẩm định và phê duyệt, không thay đổi quy mô và hiệu quả dự án.Theo quyđịnh tại Điều 17 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủvề quản lý chất lượng công trình xây dựng, việc điều chỉnh thiết kế như trên dochủ đầu tư tự quyết định. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu tráchnhiệm về việc sửa đổi của minh.

Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để điều chỉnh thiết kế phù hợp vớiquy định về quản lý đầu tư xây dưng công trình.


Nơi nhận:
- Như trên
- TT Nguyễn Văn Liên (để B/C)
- Lưu : VP, HĐXD

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LY HOẠT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Khắc Hiên