BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1935/TCT-CS
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với hàng sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 276/CT-THNVDT ngày 28/3/2008 của Cục thuếtỉnh Tiền Giang về việc hóa đơn, chứng từ đối với hàng sản xuất trong nước vậnchuyển trên đường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thìthực hiện hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/2/2007 của liên Bộ Tài chính – Thương mại –Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng nhập khẩu lưu thôngtrên thị trường.

2/ Trường hợp cơ sở kinh doanh lưu thông hàng hóa sản xuấttrong nước trên thị trường thì phải sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tạiThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 quy định về in, phát hành,sử dụng, quản lý hóa đơn.

3/ Việc xử lý vi phạm đối với hàng hóa sản xuất trong nước vậnchuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương