THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1935/TTg-TCCB
V/v nhân sự Tổng giám đốc TCTy Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ.

Căn cứ Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006của Chính phủ; văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (số 3240/TCTHK-TCCBngày 03 tháng 11 năm 2006 và số 2364/TCTHK-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2007); củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (số 7616/BGTVT-TCCB ngày 04 tháng 12 năm 2006và số 7538/BGTVT-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2007); của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (số 4406/BC-BNV ngày 13 tháng 12 năm 2006) về việc trình Thủ tướng Chính phủ xemxét chấp thuận để Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam bổ nhiệmcán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổngcông ty Hàng không Việt Nam thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công tykể từ ngày Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam bổ nhiệm Tổnggiám đốc mới.

- Đồng ý phê chuẩn để Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công tyHàng không Việt Nam, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN
Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: CN, ĐMDN, TCCB;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng