BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1936TCT/CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 564 CT/KTQD ngày 27/11/2002 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 của Bộ Tài chính quy định: “ Cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, Thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thì không được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá thị trường hàng hoá mua vào theo bảng kê và hoá đơn GTGT “.Như vậy, cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để sản xuất chế biến hàng bán trong nước( kể cả bán cho đơn vị trong nước có hoạt động kinh doanh xuất khẩu) được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bảng kê hoá đơn GTGT.

Tổng Cục thuế trả lời đề Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc