BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1939/TCT-CS
V/v: ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trảlời công văn số 2663/CT-THNVDT ngày 5/3/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội,công văn số 5649/CT-THNVDT ngày 27/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổngcục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục thuế về việc xác định mức thuế môn bài theomức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ và sẽ báo cáo Bộ Tài chínhtrình Chính phủ sửa đổi chính sách thuế môn bài để áp dụng từ năm 2009.

Trongkhi chưa có quy định khác, tạm thời trong năm 2008 việc xác định thuế môn bàicủa hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo Biểu thuế môn bài quy định tại Thôngtư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuếmôn bài.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CS (3b),

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ

Cao Anh Tuấn