BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1947/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty TNHH Thiết Bị In SPM

Trả lời công văn số 318 ngày 06/4/2007 của Công ty TNHH SPM, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“1.3/ Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết bị in SPM đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT của các lô hàng nhập khẩu bằng giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản nhưng công ty bị mất liên 2 (liên lưu khách hàng) của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản thì nếu công ty xuất trình được bản photocopy liên 1 của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản và giấy báo nợ của ngân hàng thì Công ty được khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương