BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1949/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Đ/c Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 804/HQTP-TGTT ngày29.03.2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn số 3818/BTC-TCHQ Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tờ khai hải quan số 1254/NK /KDO/KV3-1ngày 29.12.2006 thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra thực tế lô hàng 42xe ôtô tải VAN từ ngày 12.01.2007 nhưng mãi đến 29.03.2007 (sau hơn 02 tháng)mới báo cáo dấu hiệu vi phạm với Tổng cục là không kịp thời.

Khi phát hiện xe ô tô có dấu hiệu cảitạo thành xe ô tô chở hàng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không chỉ đạo lập biênbản để xử lý theo quy định như hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 1896/TCHQ-KTTTngày 03.05.2006 của Tổng cục Hải quan là chưa đúng quy định.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa(kiểm hóa) ngày 12.01.2007 thể hiện trên tờ khai hải quan là “42 xe ô tô tảiVAN đã qua sử dụng (ô tô tải thùng kín có khoang chở hàng liền với cabin cóvách ngăn)”, không thấy đề cập đến các dấu hiệu cải tạo thành xe ô tô chởhàng như báo cáo tại công văn số 804/HQTP-TGTT Như vậy giữa hồ sơ hải quan vàbáo cáo của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh là không thống nhất.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minhcăn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 củaliên Bộ Thương mại – Giao thông vận tải – Tài chính – Công an và công văn số 1896/TCHQ-KTTT ngày 03.5.2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hảiquan đối với xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi để thực hiện. Nếu có nghingờ là xe ô tô hoán cải thì phải lập biên bản và xử lý theo quy định.

2. Về giá tính thuế: Theo báo cáo củaCục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, việc xác định giá tính thuế lô hàng nêu trên căncứ theo giá xe Hyundai Starex loại từ 7 đến 9 chỗ đã được chấp nhận giá tínhthuế là 9.300 USD/c, sau đó trừ lùi mỗi năm 10% và trừ tiếp 40% khi xem xét yếutố xe lưỡng tính, không có ghế. Tuy nhiên, việc xác định giá tính thuế như trênlà chưa đủ cơ sở (mức khấu trừ 40% đối với yếu tố lưỡng tính, không có ghế làquá cao) và chưa phù hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minhcăn cứ nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tạinghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; đối chiếu với hàngthực nhập và các thông tin có sẵn (lưu ý hàng hóa tương tự, giống hệt đã đượcxác định giá trước đó) đồng thời tham khảo thêm mức giá đã xác định đối với xeô tô Pickup dung tích 2.2 đã qua sử dụng là: 4.450 USD/c để xác định lại giátính thuế lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra TCHQ;
- Vụ KTTT XNK;
- Cục KTSTQ; Cục ĐTCBL
- Lưu: VT, GQ (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu