BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1949/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3368/CT-TTHTngày 2/4/2008 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối vớihàng hóa khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuếthu nhập chịu thuế: “Thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng; thuếgiá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phươngpháp khấu trừ thuế trong trường hợp mua, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ để sảnxuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng;thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụnhưng không đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định của phápluật thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừdo kê khai chậm so với thời hạn quy định”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,doanh nghiệp sản xuất, thương mại có bán hàng hóa, dịch vụ kèm theo khuyến mạitrực tiếp cho khách hàng đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hàng khuyếnmại như xuất bán hàng hóa cho khách hàng theo quy định tại thời điểm Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành thì thuế GTGT đầu ra đối vớihàng khuyến mại không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanhnghiệp.

Việc xác định số thuế giá trị giatăng phải nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Thuế GTGT đầu ra

-

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóamua vào để khuyến mại doanh nghiệp đã kê khai và đã được khấu trừ ngay trongtháng phát sinh hoạt động mua hàng hóa đó. Khi xuất hàng hóa đi để khuyến mạithì doanh nghiệp phải kê khai số thuế giá trị gia tăng đầu ra và xác định sốthuế giá trị gia tăng phải nộp theo công thức nêu trên. Do đó, thuế giá trị giatăng đầu ra của hàng khuyến mại không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuếthu nhập doanh nghiệp là phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương