BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1950/TCT-PCCS
V/v: Phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 210/CT-TTHT ngày 20/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:“Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách Nhà nước”.

Căn cứ hướng dẫn trên, khi lập hóa đơn GTGT đối với cát sông khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng thi công xây dựng thì không tính phí bảo vệ môi trường. Khi lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, doanh nghiệp ghi riêng một dòng phí bảo vệ môi trường và không tính vào doanh thu chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương