BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1951/TCT-CS
V/v: chuyển lỗ và bù trừ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lờiCông văn số 146/CT-THNVDT ngày 18/1/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chínhsách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1)Tại tiết c điểm 1 mục IV Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 củaBộ Tài chính về thuế TNDN có quy định: “Trường hợp trong năm quyết toán thuế,cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động lỗ, vừa có hoạt động lãi:

-Nếu hoạt động kinh doanh có lãi thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN thìcơ sở kinh doanh có thể lựa chọn:

+Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiện miễn giảm thuế theoquy định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quy định;

+Lấy lãi của hoạt động ưu đãi để bù lỗ, nếu còn lãi thì được ưu đãi, nếu còn lỗthì được chuyển lỗ.

-Ngược lại hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế bị lỗ thì được bù lỗ từhoạt động kinh doanh có lãi”.

-Tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2004 không có quyđịnh cơ sở kinh doanh được bù trừ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với cáchoạt động kinh doanh khác.

Theođó, trường hợp trước kỳ tính thuế năm 2004, cơ sở kinh doanh có nhiều hoạt độngkinh doanh có hoạt động lãi, hoạt động lỗ thì đơn vị có thể lựa chọn bù trừ lãilỗ giữa các hoạt động (kể cả các hoạt động đang được hưởng ưu đãi miễn giảmthuế TNDN) theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên. Từ kỳ tínhthuế năm 2004 cơ sở kinh doanh không được bù trừ lãi, lỗ từ hoạt động được ưuđãi thuế với các hoạt động kinh doanh khác.

2)Tại điểm 4 mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tàichính về thuế TNDN quy định: “Trường hợp trong năm quyết toán thuế, cơ sở kinhdoanh có các hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động lãi, vừa có hoạtđộng lỗ (trừ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyềnthuê đất, chuyển nhượng vốn, hoạt động đầu tư ở nước ngoài) thu nhập chịu thuếđược xác định như sau:

-Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi thuộc diện miễn thuế, giảm thuế thunhập doanh nghiệp, thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn:

+Hạch toán riêng lãi của hoạt động ưu đãi để thực hiện miễn thuế, giảm thuế theoquy định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quy định;

+Lấy lãi của hoạt động đang được ưu đãi để bù lỗ cho hoạt động khác, nếu còn lãithì ưu đãi, nếu còn lỗ thì chuyển lỗ;

-Nếu hoạt động kinh doanh miễn thuế, giảm thuế bị lỗ thì bù lỗ từ hoạt động kinhdoanh có lãi.

Saukhi bù trừ, phần thu nhập còn lại áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệptheo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh có thu nhập”.

Căncứ theo quy định nêu trên, từ kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở kinh doanh được lựachọn bù trừ toàn bộ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với các hoạt độngkinh doanh khác (trừ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượngquyền thuê đất, chuyển nhượng vốn, hoạt động đầu tư ở nước ngoài).

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương