BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1951/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2238/BKH-KCN &KCX ngày 05/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đăng ký lại theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

1) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại không thay đổi mục tiêu hoạt động và thời gian hoạt động:

Tại điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, sau khi đăng ký lại doanh nghiệp không thay đổi mục tiêu hoạt động và thời gian hoạt động nhưng vẫn đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật trước khi đăng ký lại thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng các ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

2) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại không thay đổi mục tiêu hoạt động nhưng gia hạn thêm thời gian hoạt động.

Đối với thời gian hoạt động quy định như Giấy phép đầu tư cũ, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trường hợp đăng ký lại không thay đổi mục tiêu và thời gian hoạt động. Đối với trường hợp gia hạn thêm thời gian hoạt động, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thời gian gia hạn thêm.

3) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại có bổ sung mục tiêu hoạt động.

Trường hợp sau khi đăng ký lại, doanh nghiệp có bổ sung mục tiêu hoạt động mà các hoạt động này không đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần bổ sung mục tiêu hoạt động.

Trường hợp sau khi đăng ký lại, doanh nghiệp có bổ sung mục tiêu hoạt động mà các hoạt động này đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên đối với phần thu nhập tăng thêm do bổ sung mục tiêu hoạt động.

Tổng cục Thuế thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý KCN VN-Singapore;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương