BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến về dự thảo nội dung thí điểm tự động thông quan hàng NK qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1556/HQTP-NV ngày 22 tháng 04 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố áp dụng quy trình thí điểm tự động thông qua cả đối với hàng xuất khẩu gửi qua dịch vụ CPN, vì:

- Phần lớn vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu gửi qua dịch vụ CPN là mặt hàng không có thuế, có thế suất 0%, hàng được miễn thuế hoặc hàng có thuế nhưng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật (hàng gia công, sản xuất xuất khẩu)...

- Phần lớn vật phẩm, hàng hoá không thuộc chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, quản lý chuyên ngành.

- Hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan hiện hành đối với hàng xuất khẩu gửi qua dịch vụ CPN đơn giản và thuận tiện (hầu hết là kiểm tra qua máy soi).

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ là thúc đẩy xuất khẩu theo tinh thần khuyến khích các thành phần kinh tế xuất khẩu mọi hàng hoá mà pháp luật không cấm.

2. Về nội dung dự thảo quy trình thí điểm tự động thông quan đối với hàng nhập khẩu gửi qua dịch vụ CPN:

2.1. Nội dung mới đặt vấn đề ở phạm vi: Doanh nghiệp tự tổ chức phân loại thực tế vật phẩm, hàng hoá của 01 chuyến hàng NK sau khi được vận chuyển từ sân bay TSN đến địa điểm làm thủ tục hải quan của DN (tức là kết thúc việc chuyển cửa khẩu).

Trên cơ sở hệ thống vi tính của doanh nghiệp được nối mạng với Công ty mẹ (Fedex), nên doanh nghiệp đã có đầy đủ các dữ liệu, thông tin liên quan đến từng vật phẩm, hàng hoá nhập khẩu trước khi chuyến hàng về đến địa điểm làm thủ tục hải quan, vì vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố hướng dẫn doanh nghiệp:

- Có trách nhiệm phân loại trước hồ sơ (căn cứ Manifest, các chứng kèm theo) của 01 chuyến hàng nhập khẩu theo 03 luồng Xanh - Vàng - Đỏ.

- Tối thiểu trước 1 giờ chuyến hàng sẽ đến địa điểm làm thủ tục, Doanh nghiệp chuyển hồ sơ đã được phân loại nêu trên cho Cơ quan Hải quan qua hệ thống mạng vi tính kết hợp chuyển thủ công.

- Hải quan tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp đã phân loại trước như trên (bao gồm cả Manifest gốc).

Thủ tục cụ thể như sau:

* Luồng xanh:

. Nếu là tài liệu kỹ thuật, thương mại, giao dịch, chứng từ thương mại, cataloge không yêu cầu Doanh nghiệp khai hải quan bằng tờ khai hải quan (sử dụng bản đã phân loại hồ sơ trước của Doanh nghiệp). Hải quan (lãnh đạo Đội) quyết định thông qua trước khi hàng đến. Trường hợp có cơ sở nghi vấn, Hải quan khoanh trước trên chứng từ và thông báo cho Doanh nghiệp để chuyển gói/kiện đó cho Hải quan kiểm tra.

. Nếu là hàng không có thuế, có thuế suất 0%, hàng được miễn thuế theo quy định của pháp luật (trừ hàng là quà biếu tặng của cá nhân có trị giá lớn hơn 1.000.000 đồng), yêu cầu Doanh nghiệp khai hải quan chung bằng tờ khai hải quan HQ/2002-PMD. Hải quan (lãnh đạo Đội) quyết định và xác định 5% số lượng kiện/gói phải kiểm tra; biện pháp kiểm tra máy soi/mở kiểm tra thực tế.

. Nếu là hàng có thuế nhưng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật như: hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, yêu cầu chủ hàng khai hải quan bằng tờ khai theo đúng loại hình hiện hành. Hải quan quyết định và xác định 5% số lượng kiện/gói phải kiểm tra; biện pháp kiểm tra qua máy soi/mở kiểm tra thực tế.

* Luồng vàng:

. Là hàng phải nộp thuế. Thực hiện khai hải quan riêng trên từng tờ khai cho từng kiện hàng, gói hàng.

. Hải quan (lãnh đạo Đội) quyết định và xác định 5% trên tổng số lượng tờ khai hải quan phải mở kiểm tra thực tế hải quan; số còn lại kiểm tra qua máy soi.

* Luồng đỏ:

. Là hàng hoá khác so với hàng đã được Doanh nghiệp phân loại theo luồng xanh, luồng vàng như: hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng thuộc quản lý chuyên ngành, hàng hạn chế nhập khẩu, hàng có nghi vấn, hàng vi phạm.

. Hải quan (lãnh đạo Đội) quyết định kiểm tra 100% và mở kiểm tra thực tế hải quan.

2.2. Thay nội dung điểm 4 bằng nội dung: Sử dụng mạng hệ thống vi tính giữa Doanh nghiệp với Hải quan. Theo đó, việc khai thác, sử dụng thông tin trên mạng là nhu cầu của mỗi đơn vị.

3. Những nội dung khác nhất trí như dự thảo.

Tổng cục Thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung và thực hiện, có thể lùi ngày dự kiến thực hiện quy trình thí điểm.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh